MÄTA KOMMERSIELLA FASTIGHETER & LOKALER

Att ha rätt angiven area på fastigheten eller lokalen är viktigt av flera anledningar. Till exempel vid hyressättning, fastighetsvärdering eller vid skattemässiga beräkningar. Areakorrekt utför areamätningar av hela fastigheter eller utvalda lokaler i dem. Vi delar upp lokalarean enligt kundens önskemål, till exempel läge ovan/under mark, temperaturreglering, tillhörighet, funktion och uthyrbarhet.

Efter mätningen upprättar vi ett mätbevis som är ett viktigt underlag vid avtalsskrivning, hyresförhandling eller vid kontakt med myndigheter. Vi kan även ta fram en ritning som tydligt visar hur lokalen eller byggnaden ser ut och hur arean fördelar sig.

Hur går en areamätning till av en fastighet?

Alla mått tas med lasermätare och läggs in i datorn på plats i fastigheten. I CAD-programmet får vi sedan fram en beräkningsfil som ligger till grund för areaberäkningen. Detta tar normalt 1-5 dagar beroende på storlek.
I vissa fall sker dock mätningen enbart från ritningar. Aktuella ritningar tas in i ett CAD-program där beräkning görs med hänsyn till pelare, schakt med mera. Detta kräver att ritningarna håller en relativt hög noggrannhet.
Ibland sker beräkningen av en kombination av detta, vi utgår från ritningar men tar först ett par kontrollmått på plats för att se att ritningarna stämmer och eventuellt klargöra andra osäkerheter som kommer påverka beräkningen av arean.

Vid beräkning av kommersiella lokaler efterfrågas vanligtvis Lokalarea (LOA). Men vi kan även räkna ut Bruttoarea (BTA), Nettoarea (NTA) eller Byggnadarea (BYA). Vi har mätt lokaler från 20 kvm upp till fastigheter över 40 000 kvm. Behöver ni ta fram till nya relationsritningar gör vi det. Se mer info här.

Undvik osäkerhet vid areamätningen

När en ny areamätning görs visar historiken att överraskande många kommersiella fastigheter har felaktiga areauppgifter angivna. Det kan skilja många kvadratmeter mellan angiven area och korrekt uppmätt area. För både hyresvärden, hyresgästen eller en potentiell köpare är korrekta uppgifter av stort intresse, inte minst för att undvika framtida problem och konflikter.

Att göra en mätning är ett billigt sätt för samtliga inblandade parter att slippa känna osäkerhet eller uppleva att de gör en dålig affär.

Beställ areamätning direkt!

“Många kommersiella fastigheter har felaktiga areauppgifter angivna”